Vademecum zamawiającego + płyta CDW Vademecum zamawiający otrzymuje kompendium niezbędnych dla niego informacji:

 • zagadnienia, które w marginalnym stopniu można znaleźć w innych publikacjach, na temat stanowiska kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych i ich odpowiedzialności z tytułu naruszenia odpowiednich przepisów;
 • omówienie kwestii organizacji wewnętrznej udzielania zamówień (planowania zamówień, oszacowania ich wartości) i sprawozdawczości, w tym zamówień bagatelnych do 30 000 euro, przy których wymagane jest przestrzeganie przepisów o finansach publicznych,
 • przedstawienie zasad działania komisji przetargowej,
 • informacje, dotyczące przygotowania dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych.

Dzięki publikacji zamawiający:

 • opisze przedmiot zamówienia w taki sposób, aby zamawiane roboty budowlane, dostawy lub usługi właściwie, racjonalnie, efektywnie oraz oszczędnie zaspokoiły jego określone potrzeby,
 • dowie się, jak dokonać weryfikacji podmiotowej wykonawców i ocenić złożone przez nich oferty,
 • uniknie popełnianych najczęściej błędów związanych z obowiązkami dokumentacyjnymi i informacyjnymi,
 • prawidłowo skonstruuje umowy i aneksuje je w granicach przewidzianych znowelizowanymi przepisami.

Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.).

Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, przejść przez nie i zawrzeć umowę, a także być przygotowanym na ewentualną kontrolę.

Bardzo użytecznym dodatkiem jest dołączona do publikacji płyta CD, na której znajdują się opisywane w książce wzory dokumentów.

Na płycie CD znajdują się liczne wzory dokumentów, m.in.:

 • Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ZamPublU
 • Powierzenie pracownikowi czynności zastrzeżonych
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ZamPublU, tj. kwoty 30 000 euro
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro
 • Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 30 000 euro
 • Pismo w sprawie rozeznania cenowego rynku
 • Notatka służbowa z rozeznania cenowego rynku
 • Regulamin pracy komisji przetargowej
 • Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Powołanie biegłego
 • Informacja o zmianie treści SIWZ
 • Przykładowa SIWZ w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych tj. kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU
 • Oświadczenie wstępne wykonawcy w postępowaniu o wartości mniejszej od progów unijnych
 • Wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów
 • Przykładowa umowa na usługę sprzątania

 

Kup książkę